20.01.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Płatnik odpowiada za zaniżone zaliczki na podatek

Spółka jako płatnik jest zobowiązana obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niej przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatników i płatników regulują przepisy Ordynacji podatkowej. W rozumieniu tych przepisów podatnikiem jest podmiot podlegający na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, natomiast płatnikiem jest podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za ciążące na nich zobowiązania dotyczące bądź zapłaty podatku, bądź pobrania i wpłacenia podatku, w tym zaliczki, do urzędu skarbowego (art. 26 i 30 § 3ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: op)

PIT

Od zasady odpowiedzialności podatnika istnieją wyjątki

Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika dochodów, o których mowa w art. 12, 13 i art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. (dalej: ustawa o PIT ) do wysokości zaliczki, do której pobrania od tych dochodów zobowiązany jest płatnik (art. 26a op). A zatem za błąd przy poborze zaliczek na podatek dochodowy: z tytułu umowy o pracę,stosunku służbowego, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT), z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT), a także z tytułu honorariów z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i innych praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) – odpowiada płatnik zobowiązany do poboru zaliczki. Podatnik nie ponosi bowiem odpowiedzialności za podatek w takim zakresie, w jakim nie został on zapłacony w wyniku wadliwie wykonanych czynności płatnika, czy też niewykonania ich w ogóle. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy płatnik i osoba, której wypłacane jest świadczenie, pozostają ze sobą w takim stosunku prawnym (np. umowa o pracę), że płatnik ma wpływ na charakter wypłaconego świadczenia i jego wysokość, co wywołuje skutki podatkowe związane z wypłatą tego świadczenia.

Za podatek nie pobrany od podatnika, mimo takiego obowiązku, odpowiada płatnik, a nie podatnik.

Za błędne zaliczki nie zawsze odpowiada płatnik

W przypadku gdy pracodawca jako płatnik popełni błąd przy potrąceniu zaliczki na podatek od dochodów wymienionych w art. 12, art. 13 i art. 18 ustawy o PIT, ponosi odpowiedzialność nawet jeśli wynikało to z winy pracownika. Jednak jeśli błędnie obliczona lub nieodprowadzona zaliczka będzie dotyczyć innych należności, wówczas gdy nastąpiło to z winy podatnika, na nim będzie ciążyć odpowiedzialność. Takie stanowisko wynika z interpretacji podatkowych.

Pismo IS

Wypłata świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy przez bank nie mieści się w dochodach wymienionych w art. 12,13 i 18 ustawy o PIT. Jeśli więc oświadczenie podatnika w zakresie przekazania płatnikowi informacji o danych osobowych, mających wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, ewentualnie zwolnienie z opodatkowania będzie zawierało błędy, w wyniku których płatnik (bank) nie pobrał ani nie odprowadził należnej zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń, płatnik nie będzie wówczas ponosił odpowiedzialności.

Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 14 kwietnia 2011 r., nr IPPB4/415-72/11-2/SP

W PIT-4R uwzględnia się odsetki

Spółka do 31 stycznia powinna złożyć PIT-4R W deklaracji należy ująć wyłącznie kwoty pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek. Jeśli spółka wykryłaby błąd po złożeniu deklaracji rocznej, powinna skorygować deklarację i wpłacić różnicę w podatku wraz z odsetkami. Odsetki są zobowiązaniem ubocznym w stosunku do należności głównej (kwot zaliczek) i nie uwzględnia się ich w deklaracji PIT-4R.

CIT

Odsetki od zaliczek zapłaconych po terminie nie mogą być kosztem

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Dotyczy to również zaliczek na podatki wpłacanych przez płatników. Mają oni obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeśli płatnik nie wpłacił zaliczki w terminie, to jest zobowiązany zapłacić odsetki za zwłokę wraz z należnością. Należy pamiętać, że również po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien uregulować należności z tytułu niezapłacenia zaliczek w prawidłowej wysokości. Odsetki od zaległości z tytułu nie zapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy pracowników nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., (dalej ustawy o CIT) nie są kosztem uzyskania przychodów odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Iwona Czauderna

doradca podatkowy

  Rozwiąż zawiłe sytuacje rachunkowo-podatkowe i płacowe szybko i profesjonalnie!

Korzystaj z gotowych schematów księgowych i przykładów liczbowych. Sprawdź również fachowe porady i wskazówki ekspertów, dotyczące skomplikowanych sytuacji, z którymi możesz spotkać się w pracy.

Wszystko to znajdziesz w jednym miejscu! SPRAWDŹ TERAZ >>

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.